足球外围软件

Mga programa sa diskuwento ang CARE at FERA na tumutulong sa mga kuwalipikadong kostumer sa pagbabayad sa mga singil sa kanila para sa enerhiya. Mahigit sa 1.4 milyong kostumer ang may diskuwento sa bayarin sa dalawang programang ito. Kompletuhin lamang ang online na enrollment form ng CARE/FERA at ipapaalam namin sa inyo kung kuwalipikado kayo.

  • Programa ng California na Alternatibong Pagpepresyo sa Enerhiya (California Alternate Rates for Energy Program, CARE). Isang buwanang diskuwento na 20% o higit pa sa gas at koryente. Nagiging kuwalipikado ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga gabay sa kita o kung naka-enroll sa ilang pampublikong programang pantulong.
  • Programa para sa Pagtulong sa Pamilya sa Singil sa Koryente (Family Electric Rate Assistance Program, FERA). Isang buwanang diskuwento na 18% sa koryente lamang. Kailangang may tatlo o higit pang katao sa inyong kabahayan. Nagiging kuwalipikado ang mga kalahok sa pamamagitan ng mga gabay sa kita.

MAG-APPLY ONLINE NGAYON

Hanapin ang mga form na maipapadala sa mail (mail-in forms) kasama ang aplikasyon sa Espanyol, Tsino at Vietnamese sa "Complete an application," (Kompletuhin ang aplikasyon) na nasa ibaba.


外围足彩最佳平台

Mag-renew ngayon kung nakatanggap kayo ng kahilingan sa pagbabago o renewal. Puwede rin kayong mag-renew kung nasa loob pa kayo ng 90 araw ng petsa ng pagkawalang bisa ng inyong kasalukuyang enrollment.


MAG-RENEW NGAYON

外围足彩最佳平台

Isumite na ang inyong mga dokumento kung nakatanggap kayo ng kahilingan sa pagiging kuwalipikado sa pamamagitan ng proseso ng beripikasyon pagkaraan ng enrollment (post enrollment verification) o beripikasyon ng mataas na paggamit (high usage verification). Alamin ang karagdagang impormasyon kung paano makokompleto ang proseso.


MAGPA-BERIPIKASYON NGAYON

足球外围软件

Repasuhin ang mga gabay sa ibaba. Puwede rin kayong magkaroon ng paunang kuwalipikasyon (pre-qualification) sa pamamagitan ng pagte-text ng "CARE" sa 20283. May ilang tanong kami at ipapaalam namin kung makakapag-enroll kayo agad o kung kailangan pa ninyong magsumite ng aplikasyon

      • CARE – Diskuwento sa pagpepresyo ng gas at koryente
      • FERA – Diskuwento sa pagpepresyo ng koryente sa mga kabahayang may 3 o higit pang katao

外围足彩最佳平台

Bilang ng mga tao sa kabahayan
CAREFERA
1-2

$33,820 o mas mababa pa rito

Hindi kuwalipikado

3

$42,660 o mas mababa pa rito

$42,661–$53,325

4

$51,500 o mas mababa pa rito

$51,501–$64,375

5

$60,340 o mas mababa pa rito

$60,341–$75,425

6

$69,180 o mas mababa pa rito

$69,181–$86,475

7

$78,020 o mas mababa pa rito

$78,021–$97,525

8

$86,860 o mas mababa pa rito

$86,861–$108,575

9

$95,700 o mas mababa pa rito

$95,701–$119,625

10

$104,540 o mas mababa pa rito

$104,541–$130,675

Kada karagdagang tao, magdagdag ng

$8,840

$8,840–$11,050

*Bago ang buwis batay sa kasalukuyang pinagkukuhanan ng kita. Ang mga datos sa talahanayan ay para sa mga kostumer na residensiyal at isahang pamilya. May bisa ang Mga Gabay sa Kita hanggang 05/31/20.
外围足彩最佳平台足球外围软件

Ilang minuto lamang ang pagsagot nito. Hindi kailangan ang katibayan ng kita at pananatilihing kumpidensiyal ang inyong mga sagot. Para sa pinakamabilis na pagproseso, gamitin ang aming aplikasyong online.

足球外围软件

Gamitin ang mga suportang ito para sa karagdagang impormasyon.


CARE

MGA GABAY SA PROGRAMANG CARE
MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA CARE

FERA

MGA GABAY SA PROGRAMANG FERA
MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA FERA